Algemene Voorwaarden

Door het kopen van een ticket voor de deelname aan De Silent (online) Muziekbingo, gaat u akkoord
met de algemene voorwaarden en de privacy policy van De Silent (online) Muziekbingo.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


“Aanbieder”:
Silent Music Events, gevestigd aan Lachappellestraat 63A, 4816AK te Breda, al dan niet te samen met
een derde partij, die verder geïdentificeerd wordt voor- en bij het Spel zelf.


“Spel”:
Een door de aanbieder georganiseerde De Silent (online) Muziekbingo, in welke vorm dan ook.


“De Spellen”:
Alle Spellen die tijdens de Uitzending van het Spel worden gespeeld.


“Deelnemer”:
De persoon welke deelneemt aan één De Silent (online) Muziekbingo.


“Ticket”:
Het deelnamebewijs voor het Spel.


“Uitzending”:
Het audiovisuele product dat wordt uitgezonden via YouTube waarin het Spel gespeeld wordt.


Artikel 2. Deelname

2.A.

Door deel te namen aan een Spel, gaat de Deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van
De Silent (online) Muziekbingo.

2.B.
De Deelnemer van het Spel kan alleen deelnemen wanneer de Deelnemer een Ticket heeft gekocht
voor het Spel.

2.C.
Eventuele kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon en/of internetverbinding of voor het
printen van de Spelkaart is voor rekening van de Deelnemer.


2.D.
De Deelnemer aan het Spel dient 16 jaar of ouder te zijn om deel te kunnen nemen aan het spel en
voor het winnen van een prijs in aanmerking te kunnen komen. Tenzij een ouder of verzorger
toestemming verleent voor deelname aan het Spel. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer
controleren.


2.E.
Deelname aan het Spel is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en eenieder die op enige
wijze, in organisatorische zin, bij het Spel betrokken is.


2.F.
De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment versterkte
gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.


Artikel 3. Ticket

3.A.
Op het moment dat de Deelnemer één of meer Tickets voor een Spel heeft gekocht komt de
overeenkomst met de Aanbieder tot stand. De Tickets worden gekocht via de Aanbieder of bij een
door de Aanbieder daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen. Het Ticket geeft slechts
deelname tot het Spel waarvoor de Deelnemer het Ticket heeft gekocht, kenbaar gemaakt door de
Aanbieder voor aankoop van het Ticket. Een verstrekt Ticket geeft één persoon eenmalig recht op
deelname tot het Spel.


3.B.
Enkel de houder van het Ticket die deze (of bij behorende Spelkaart) als eerste toont bij de
Aanbieder van het Spel maakt kans om prijzen te winnen. De Aanbieder is niet gehouden (wel
bevoegd) ten aanzien van het Ticket nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de
rechtmatige eigenaar is.

3.C.
Het Ticket of de Tickets voor het betreffende Spel worden eenmalig verstrekt op een door de
Aanbieder te bepalen wijze (waaronder per e-mail). De Deelnemer verklaart over deugdelijke
middelen te beschikken om het Ticket te kunnen tonen bij deelname aan het Spel. De Deelnemer
draagt er zelf zorg voor dat hij de houder wordt en blijft van het Ticket dat door de Aanbieder dan
wel door een door de Aanbieder ingeschakelde officiële (voor)verkoopadressen is verstrekt. Vanaf
het moment dat het Ticket aan de Deelnemer is verstrekt gaat het risico van verlies, diefstal,
beschadiging of misbruik van het Ticket over op de Deelnemer.


3.D.
Het is niet toegestaan voor de Deelnemer om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Aanbieder, Tickets voor een Spel (door) te verkopen en aan te bieden aan derden voor commerciële
doeleinden. Hieronder wordt verstaan de verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het
Ticket ontvangt dan het bedrag dat Deelnemer voor het Ticket heeft voldaan dan wel de prijs die de
Aanbieder voor die tickets heeft vastgesteld. Indien er in strijd met het voorgaande is gehandeld
heeft de Aanbieder het recht om het Ticket ongeldig te laten verklaren. Er bestaat dan geen
aanspraak tot restitutie. Bij overtreding van dit artikel is de Aanbieder gerechtigd om zowel de koper
als de verkoper van het Ticket, de toegang tot het Spel te ontzeggen en alle hieruit voortvloeiende
(gevolg)schade te verhalen.


Artikel 4. Aanwijzing en bekendmaking van de winnaars

4.A.
De winnaars van de Spellen tijdens de uitzending worden op onpartijdige en op basis van de snelste
met het juiste antwoord geselecteerd.


4.B.
Per Spel zal het aantal prijzen en winnaars worden vermeld.


4.C.
Een winnaar wordt persoonlijk en in de Uitzending geïnformeerd over het winnen van een prijs.


4.D.
De Aanbieder neemt uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het Spel, via de opgegeven
contactgegevens contact op met de winnaar(s).


4.E.
Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal de Aanbieder een nieuwe winnaar aanwijzen op
dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar
kan geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.


4.F.
Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 5. Prijzen


5.A.
Per Spel wordt vermeld hoeveel prijzen kunnen worden gewonnen.


5.B.
Indien een prijs als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is zal de
Aanbieder zich ervoor inspannen om de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. De Aanbieder
kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs
gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke prijs. De winnaar kan in dat geval geen aanspraak maken op
enige vergoeding of andere compensatie in verband met het mislopen van de oorspronkelijke prijs.
Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Aanbieder toerekenbare omstandigheid, zoals
extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, veiligheidsomstandigheden, stakingen
en problemen bij toeleveranciers.


5.C.
Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders.


5.D.
Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden
voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.


5.E.
Prijzen hebben nooit een hogere waarde dan €400 en de totale prijzenpot is niet hoger dan €1500.


5.F.
Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te
verzilveren tenzij op de bon een afwijkende termijn is aangegeven.


5.G.
Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert,
film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar
geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van
compensatie.


5.H.
Op verzoek van de Aanbieder dient de winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of
gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.


Artikel 6. Privacy

6.A.
De Aanbieder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemers en handelt conform
de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens,
waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden door
Aanbieder verwerkt met inachtneming van de Privacyverklaring van Silent Music Events.


6.B.
De persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van het Spel aan de Aanbieder verstrekt,
worden door de Aanbieder uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van het Spel. Indien
noodzakelijk, kan de Deelnemer aan (een) derde partij(en) verstrekken die betrokken is bij de
uitvoering van het Spel, zoals de partij die een prijs uitreikt of verzendt.


6.C.
De Deelnemer kan de mogelijkheid worden geboden om in de toekomst per e-mail (of via een ander
kanaal) informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of diensten van de Aanbieder en/of
van derden (bijvoorbeeld de aanbieder/sponsor van de prijs). De Deelnemer dient hiervoor altijd
zijn/haar voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming te geven door het betreffende vakje aan te
vinken.


6.D.
De persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van het Spel aan de Aanbieder verstrekt,
kunnen door de Aanbieder worden verstrekt aan de aanbieder/sponsor van de prijs, ten behoeve van
het kunnen toesturen/aanbieden van de prijs.


6.E.
In dien de Deelnemer een prijs wint en deze live gebeld in de Uitzending verleent de Deelnemer de
Aanbieder onvoorwaardelijk, voor onbeperkte tijd en onherroepelijk het recht en toestemming om
de opnamen uit te zenden in de Studio. EN om deze opnamen later te kunnen hergebruiken bij
andere promotie uitingen van de Aanbieder op elke denkbaar medium.


6.F.
Door deel te nemen aan het Spel geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar naam, te publiceren
op bijvoorbeeld de website en social media van de Aanbieder of in de Uitzending waar het Spel
onderdeel van uitmaakt.


Artikel 7. Ingezonden materiaal


7.A.
Tijdens het Spel is het mogelijk de Deelnemer eigen materiaal moet (of mag) inzenden. De
Deelnemer zorgt er voor dat er in het materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van anderen
en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend zijn.


7.B.
De Deelnemer verleent door het insturen, plaatsen of uploaden van het materiaal een
onherroepbare, wereldwijde, onbeperkte en overdraagbare licentie om het materiaal openbaar te
maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, zonder dat de Aanbieder daarvoor een
vergoeding aan de Deelnemer verschuldigd is.

7.C.
De Deelnemer doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele
persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De
Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat de Aanbieder het recht heeft om het
materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.A.
Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Aanbieder, is de Aanbieder niet
aansprakelijk voor enige schade ontstaan in verband met het Spel, waaronder (maar niet beperkt tot)
schade als gevolg van:
1. Typefouten of verschrijvingen;
2. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het Spel;
3. Het tussentijds wijzigen, of beëindigen van het Spel;
4. Tekortkomingen van derden waaronder post-of verzendbedrijven;
5. Gebreken aan een prijs;
6. Schade ontstaan in het kader van de gebruikmaking van een prijs;
7. Het geen gebruik kunnen maken van de prijs door de winnaar.

8.B.
De Aanbieder verleent geen garantie op een prijs.


8.C.
Het gebruikmaken van een prijs is totaal op eigen risico van de Deelnemer.


Artikel 9. Overig


9.A.
Indien bij de Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of
onrechtmatige deelname, of indien naar het oordeel van de Aanbieder Deelnemer handelt in strijd
met de Spelvoorwaarden, schade toedient aan het Spel of aan de reputatie van de Aanbieder, is de
Aanbieder allen tijde gerechtigd om de Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te
zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie.

9.B.
Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten die onder
verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.

9.C.
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder, met
inachtneming van de redelijke belangen van de Deelnemer(s).
9.D.
Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Versie 1: maart 2021

Deze website gebruikt cookies om bezoekerstatistieken te meten via Google Analytics. We vragen je eenmalig hiervoor toestemming te geven.